Zobrazit navigaci

Základní informace

Název školy Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240
Identifikátor  zařízení 600 063 038
IČO: 70932174
Adresa Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice
Telefony:
Ředitelka školy 388 316 587
Zástupkyně ředitelky školy 388 316 587
720 958 577
Kancelář 388 317 901
388 310 303
Školní jídelna 388 311 438
Fax: 388 316 587
Datová schránka d7emrdv
E-mail: zs@zlatastezka.cz
Internetová stránka www.zlatastezka.cz
Zřizovatel
Právní forma
Adresa
Město Prachatice
obec, IČO 00 250 627
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
Právní forma příspěvková organizace
Škola sdružuje 1. Základní škola, IZO: 107 722 097, kapacita: 600 žáků
2. Školní družina, IZO: 114 700 206, kapacita: 110 žáků
3. Jídelna ZŠ, IZO: 102 487 871, kapacita: 900 jídel
Ředitelka školy Mgr. Lenka Králová
Zástupkyně ředitelky školy Mgr. Martina Ladýřová

Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 je státní škola s právní subjektivitou od 1. 1. 2002. Do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení byla zařazena 12. 3. 1996.

Základní škola poskytuje úplné základní vzdělání a výchovu žákům první až deváté třídy v souladu se vzdělávací soustavou základních škol, tj. zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a environmentální výchovu žáků, umožňuje též náboženskou výchovu. Připravuje žáky pro další studium a praxi.

Její činnost je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dalšími prováděcími předpisy (zejména vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky).

Škola plní funkci spádové školy pro osady Libínské Sedlo a Perlovice a pro spádový obvod města Prachatice, daný obecně závaznou vyhláškou města Prachatice č. 6/2004.

Škola provozuje doplňkovou činnost v oblasti hostinské činnosti, pronájmu a zápůjček nebytových prostor školy, prostor funkčně souvisejících se školou a movitého majetku a specializovaného maloobchodu.